Type your text here

ALGEMENE Voorwaarden

1|

Artikel 1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Sporta-federatie vzw die aangeboden wordt

via de website www.zekersporten.be (hierna respectievelijk ‘ZekerSporten’ en ‘Sporta’ genoemd). 

2|

Artikel 2 Initiatiefnemer

ZekerSporten is een initiatief van Sporta en blijft te allen tijde eigendom van Sporta. Het project heeft tot

doel sporters te ondersteunen en te verenigen. 

3|

Artikel 3 Definities

ZekerSporten: het online platform waar een lidmaatschap bij Sporta en een aantal verzekeringsopties kunnen

afgesloten worden. Na het starten van een pakket kan men genieten van de voordelen die aan dit platform
gekoppeld zijn.
Mijn Beheer: de online databank die Sporta gebruikt om de registratie van de noodzakelijke gegevens te
doen ter realisatie van de administratie. De ‘gebruiksovereenkomst’ omvat de Algemene Voorwaarden die
het gebruik van Mijn Beheer reguleren.
Gezondheidssporter: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, op wiens naam het
lidmaatschap geregistreerd staat in Mijn Beheer (zie de gebruiksovereenkomst).
Gezin: Onder een gezin verstaan wij in deze polis een groep mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd
staan. (de samen- of inwoning dient bij twijfel op verzoek van Sporta te worden aangetoond door middel van
een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke administratie).
Clublid (toegetreden lid Sporta-federatie vzw): de leden die door middel van hun aansluiting bij een sportclub
lid zijn van Sporta-federatie en als dusdanig worden aanzien als lid van Sporta, conform het decreet op de
georganiseerde sportsector. De andere sporters die zich registreren op ZekerSporten worden niet als leden
van Sporta binnen dit decretaal kader aanzien. 

4|

Artikel 4 

Elke persoon wiens gegevens zijn opgenomen in Mijn Beheer hetzij individueel, hetzij via gezin, hetzij via een

groep, hetzij via bedrijf, hetzij via de sportclub kan genieten van de voordelen die een lidmaatschap bij
zekersporten met zich meebrengt:
- De gezonde fitte tips
- Toegang tot Mijn Beheer, om persoonlijke gegevens te bewaren en aan te passen, eventuele
lopende ongevallendossiers op te volgen en voordelen die in de eigen omgeving kunnen opgevraagd
worden (Deze worden jaarlijks vastgelegd bvb Kortingsbon Decathlon)
- De voordelen, gedurende de periode van het lidmaatschap (zie ‘voordelen’)
- Eventuele nieuwe voordelen die – al dan niet tijdelijk – verbonden worden aan het lidmaatschap.

5|

Artikel 5 Duurtijd en lidgeld 

Tijdens de volledige duurtijd van het gekozen pakket, is zowel de verzekeringsdekking als het recht op de
voordelen van toepassing. Het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van Sporta vastgelegd. In
geval van wijziging aan het bedrag, is dit bedrag van toepassing voor nieuwe aansluitingen of hernieuwen van
aansluiting, na datum van publicatie op de website www.zekersporten.be. 
5.1 |

    Clublid (toegetreden lid) 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid bedraagt 1 kalenderjaar vanaf de datum van aansluiting en kan
onbeperkt door het toegetreden lid zelf hernieuwd worden voor dezelfde periode. Het lidmaatschap van
toegetreden leden wordt geregeld op het niveau van de aangesloten club door het invoeren van een aantal
verplichte persoonsgegevens in Mijn Beheer. Van de minderjarige toegetreden-leden dient de aangesloten
club een door de wettige vertegenwoordiger ondertekend aansluitingsformulier bij te houden. Om het
lidmaatschap van een toegetreden lid te hernieuwen moet de clubsecretaris een ondertekend document van
de desbetreffende sportbeoefenaar in zijn/haar bezit hebben.
Elk individueel toegetreden lid, heeft op de vervaldag, dit is het jaarlijks individueel moment van
heraansluiting en betaling van de lidgelden, het recht om de overeenkomst van lidmaatschap met zijn
aangesloten club al dan niet te verlengen.
Het jaarlijks lidgeld bij Sporta voor de toegetreden leden wordt bepaald door de Raad van Bestuur van
Sporta. Dit lidgeld kan variëren per sporttak en per categorie van toegetreden lid. Het bestaat uit een
basislidgeld, eventueel vermeerderd met een supplement aan competitie-bijdrage (licentie). Het basislidgeld
geldt voor elke categorie van toegetreden leden. Het omvat de verzekeringspremie, een bijdrage voor de
ledenadministratie, alsook een bijdrage inzake algemene werking. Het jaarlijks lidgeld wordt gevorderd als
ondeelbare premie; een clublid kan geen aanspraak maken op terugvordering, geheel of gedeeltelijk, zelfs in
geval van schorsing of ongeval.
Elk via een aangesloten club toegetreden lid, heeft op de vervaldag, dit is het jaarlijks moment van
heraansluiting en betaling van de lidgelden, het recht om zijn overeenkomst van lidmaatschap met zijn
aangesloten club al dan niet te verlengen. Elk toegetreden lid kan op de vervaldag van zijn oorspronkelijke
club, aansluiten bij een andere club. De vrijheidsregeling (cfr. het decreet van 24 juli 1996 Hfdst. II, Art 3),
alsook de te volgen procedure voor de recreatiesporters, verloopt bij Sporta-federatie vzw jaarlijks en
automatisch.
5.2 |

   Lessenreeks/sportgroep (toegetreden lid) 

Het lidmaatschap van een toegetreden lid aan een lessenreeks/sportgroep bedraagt maximaal 4 maanden.
Het lidmaatschap van elk toegetreden lid in een lessenreeks loopt af op het moment van de vooraf bepaalde
vervaldag van de lessenreeks/sportgroep (standaard 4 maanden na de start van de lessenreeks).
Wanneer de lessenreeks/sportgroep na deze periode verdergezet of opnieuw opgestart wordt op beslissing
van de groepsverantwoordelijke, kan voor elk toegetreden lid in deze lessenreeks het lidmaatschap
hernieuwd worden voor een nieuwe periode van 4 maanden.
Het lidmaatschap van toegetreden leden wordt geregeld op het niveau van de aangesloten
lessenreeks/sportgroep door het invoeren van een aantal verplichte persoonsgegevens in Mijn Beheer. Van
de minderjarige toegetreden-leden dient de aangesloten lessenreeks/sportgroep een door de wettige
vertegenwoordiger ondertekend aansluitingsformulier bij te houden. Om het lidmaatschap van een
toegetreden lid te hernieuwen moet de groepsverantwoordelijke een ondertekend document van de
desbetreffende sportbeoefenaar in zijn/haar bezit hebben.
Het lidgeld bij Sporta voor de lessenreeks/sportgroep voor de toegetreden leden wordt bepaald door de RVB
van Sporta. Dit lidgeld kan variëren per categorie waartoe de sporttak van het toegetreden lid behoort. Het
lidgeld omvat de verzekeringspremie, een bijdrage voor de ledenadministratie, alsook een bijdrage inzake
algemene werking. Het viermaandelijks lidgeld wordt gevorderd als ondeelbare premie; een groepslid kan
geen aanspraak maken op terugvordering, geheel of gedeeltelijk, zelfs in geval van schorsing of ongeval.
5.3 |

    Gezondheidssporters

De duur van het lidmaatschap van een gezondheidssporter bedraagt 1 jaar voor het gezinspakket, het
solopakket en het bedrijfspakket. Het vangt aan op datum van registratie in Mijn Beheer en eindigt bij de
vervaldag, exact 1 jaar later. Bijkomende personen kunnen aan het gekozen pakket worden toegevoegd en
genieten tot de oorspronkelijk bepaalde vervaldag van dezelfde voordelen.
Dit lidmaatschap kan jaarlijks op eenvoudige wijze hernieuwd worden. De herinnering hieraan, alsook de te
volgen procedure wordt 1 maand voor beëindigen via mailbericht gemeld.
Het jaarlijks lidgeld voor de gezondheidssporters wordt bepaald door de Raad van Bestuur van Sporta. Het
omvat de verzekeringspremie alsook een bijdrage inzake algemene werking en administratie. Het jaarlijks
lidgeld wordt gevorderd als ondeelbare premie; een sporter kan geen aanspraak maken op terugvordering,
geheel of gedeeltelijk, zelfs in geval van schorsing of ongeval. 
5.4 |

    Sportlesgever 

De duur van het lidmaatschap van een sportlesgever bedraagt 1 jaar. Het vangt aan op datum van registratie
in Mijn Beheer en eindigt bij de vervaldag, exact 1 jaar later. Gedurende die periode geniet de sportlesgever
van alle voordelen die op hem/haar van toepassing zijn.
Dit lidmaatschap kan jaarlijks op eenvoudige wijze hernieuwd worden. De herinnering hieraan, alsook de te
volgen procedure wordt 1 maand voor beëindigen via mailbericht gemeld.
Het jaarlijks lidgeld voor de sportlesgever wordt bepaald door de Raad van Bestuur van Sporta. Het omvat de
verzekeringspremie alsook een bijdrage inzake algemene werking, ondersteuning en administratie. Het
jaarlijks lidgeld wordt gevorderd als ondeelbare premie; een sporter kan geen aanspraak maken op
terugvordering, geheel of gedeeltelijk, zelfs in geval van schorsing of ongeval. 
5.5 |

    Stopzetting/beëindigen

Tijdens de volledige duur heeft een sporter (het toegetreden lid en de gezondheidssporter) het recht het
lidmaatschap op te zeggen zonder opgave van reden. Op de vervaldag eindigt elk lidmaatschap. De sporter
bepaalt zelf om al dan niet opnieuw in te tekenen, conform de voordelen en tarieven die op dat ogenblik van
kracht zijn.
Volgens het Wetboek van economisch recht heeft de consument het recht om zonder risico op boete en
zonder reden af te zien van de aankoop binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag van opmaak van de
factuur. Dit kan via een eenvoudig schrijven naar Zeker Sporten, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem
of per e-mail naar zekersporten@sporta.be
6 |

Artikel 6 Betaling en veiligheid  

De ondeelbare premie dient voldaan te worden via betaling conform de modaliteiten die beschreven worden
in de bevestigingsmail, om te kunnen genieten van de verzekeringsdekking in geval van een schadegeval. Uw
veiligheid is onze eerste prioriteit. Op de website van Zeker Sporten garanderen we dat elke betaling veilig
gebeurt.
Wij maken gebruik van een vooraanstaande technologie: een beveiligingsserver (SSL) die instaat voor de
betrouwbaarheid van al onze online activiteiten. Deze software zet al uw persoonlijke gegevens die wij nodig
hebben voor de behandeling van uw bestellingen (naam, adres, bankgegevens) om in codes op het moment
dat u ze invoert. Met dit systeem kunnen anderen onmogelijk uw gegevens lezen op het moment dat ze over
het Internet naar onze site worden doorgestuurd (100% vertrouwelijk).
ZEKER SPORTEN
Algemene voorwaarden
Zeker Sporten
Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem
+32 3 286 58 34 – info@zekersporten.be – www.zekersporten.be
Een product van
Wenst u niet online te betalen, neem dan contact om met Zeker Sporten (zekersporten@sporta.be).
Een prijswijziging wordt via de website en de heraansluitingsmail vermeld. De nieuwe prijs is van kracht voor
elke aansluiting die na de bekendmaking ervan gebeurt.  
7 |

Artikel 7 Verzekeringsdekking 

Onmiddellijk na ingave van zijn/haar personalia kan de sporter genieten van de verzekeringsdekking die in
zijn/haar pakket begrepen is. Deze dekking start op de gekozen startdatum. De polisdetails met bijhorende
waarborgen zijn integraal terug te vinden op de website www.zekersporten.be
In geval van een ongeval behoudt Sporta zich het recht controle van betaling te doen, alvorens het
desbetreffende dossier over te maken aan verzekeraar Ethias.
De procedure van aangifte van een ongeval en de verdere afhandeling tot eventuele terugbetaling van
kosten, wordt beschreven op de website www.zekersporten.be